Loading...

/ ลงชื่อเข้าใช้งาน NBTC Service Portal
ลงชื่อเข้าใช้งาน NBTC Service Portal

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

ยืนยันตัวตนผ่าน Digital ID ของ DGA
เพื่อขอรับบริการ
เข้าสู่บริการ

นิติบุคคล

ยืนยันตัวตนผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพื่อจัดการข้อมูล มอบอำนาจ และติดตามคำขอ
เข้าสู่บริการ

Foreigner

Verify identity through Service portal
for service
Access

Do not have an account ?

Register